• Ladakh

 • 032 Disket_Monastery_Nubra

  Ladakh 032 Disket_Monastery_Nubra

 • 108 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 108 Korzok_Nomad_Camp

 • 081 Thiksey_Monastery

  Ladakh 081 Thiksey_Monastery

 • 007 Likir_Gompa

  Ladakh 007 Likir_Gompa

 • 112 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 112 Korzok_Nomad_Camp

 • 057 Pangong_Lake

  Ladakh 057 Pangong_Lake

 • 130 Leh_Muslim_district

  Ladakh 130 Leh_Muslim_district

 • 069 Spituk_Monastery

  Ladakh 069 Spituk_Monastery

 • 099 Korzok_Tsomoriri_Lake

  Ladakh 099 Korzok_Tsomoriri_Lake

 • 119 Korzok_Tsomoriri_Lake

  Ladakh 119 Korzok_Tsomoriri_Lake

 • 092 Leh

  Ladakh 092 Leh

 • 105 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 105 Korzok_Nomad_Camp

 • 116 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 116 Korzok_Nomad_Camp

 • 006 Likir_Gompa

  Ladakh 006 Likir_Gompa

 • 016 Khardongla_pass_route

  Ladakh 016 Khardongla_pass_route

 • 060 Pangong_Lake

  Ladakh 060 Pangong_Lake

 • 088 Takthok

  Ladakh 088 Takthok

 • 012 Khaltse

  Ladakh 012 Khaltse

 • 109 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 109 Korzok_Nomad_Camp

 • 113 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 113 Korzok_Nomad_Camp

 • 120 Korzok_Tsomoriri_Lake

  Ladakh 120 Korzok_Tsomoriri_Lake

 • 018 Khardongla_pass_route

  Ladakh 018 Khardongla_pass_route

 • 039 Nubra_valley

  Ladakh 039 Nubra_valley

 • 005 Likir_Gompa

  Ladakh 005 Likir_Gompa

 • 055 Route_from_Nubra_to_Leh_via_Khardongla_pass

  Ladakh 055 Route_from_Nubra_to_Leh_via_Khardongla_pass

 • 038 Nubra_valley

  Ladakh 038 Nubra_valley

 • 009 Khaltse

  Ladakh 009 Khaltse

 • 091 Leh

  Ladakh 091 Leh

 • 053 Route_from_Nubra_to_Leh_via_Khardongla_pass

  Ladakh 053 Route_from_Nubra_to_Leh_via_Khardongla_pass

 • 076 Thiksey_Monastery

  Ladakh 076 Thiksey_Monastery

 • 122 Korzok_Tsomoriri_Lake

  Ladakh 122 Korzok_Tsomoriri_Lake

 • 117 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 117 Korzok_Nomad_Camp

 • 110 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 110 Korzok_Nomad_Camp

 • 098 Korzok_Tsomoriri_Lake

  Ladakh 098 Korzok_Tsomoriri_Lake

 • 067 Route_to_Spituk_Monastery

  Ladakh 067 Route_to_Spituk_Monastery

 • 083 Stakna_Gonpa

  Ladakh 083 Stakna_Gonpa

 • 100 Korzok_Tsomoriri_Lake

  Ladakh 100 Korzok_Tsomoriri_Lake

 • 013 Khaltse

  Ladakh 013 Khaltse

 • 103 Korzok_Monastery

  Ladakh 103 Korzok_Monastery

 • 086 Takthok_Yogi_House

  Ladakh 086 Takthok_Yogi_House

 • 073 Thiksey_Monastery

  Ladakh 073 Thiksey_Monastery

 • 114 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 114 Korzok_Nomad_Camp

 • 123 Sulphur_minerals_Route_to_Tsokar_Lake

  Ladakh 123 Sulphur_minerals_Route_to_Tsokar_Lake

 • 024 Nubra_valley

  Ladakh 024 Nubra_valley

 • 127 Naropa_Stupa

  Ladakh 127 Naropa_Stupa

 • 015 Khardongla_pass_route

  Ladakh 015 Khardongla_pass_route

 • 050 Turtuk

  Ladakh 050 Turtuk

 • 047 Turtuk

  Ladakh 047 Turtuk

 • 059 Pangong_Lake

  Ladakh 059 Pangong_Lake

 • 030 Dalai_Lama_Teaching_Disket_Monastery_Nubra

  Ladakh 030 Dalai_Lama_Teaching_Disket_Monastery_Nubra

 • 021 Khardongla_pass_route

  Ladakh 021 Khardongla_pass_route

 • 027 Dalai_Lama_Teaching_Disket_Monastery_Nubra

  Ladakh 027 Dalai_Lama_Teaching_Disket_Monastery_Nubra

 • 023 Nubra_valley

  Ladakh 023 Nubra_valley

 • 056 Route_to_Pangong_Lake

  Ladakh 056 Route_to_Pangong_Lake

 • 077 Thiksey_Monastery

  Ladakh 077 Thiksey_Monastery

 • 058 Pangong_Lake

  Ladakh 058 Pangong_Lake

 • 041 Hunder_Dok

  Ladakh 041 Hunder_Dok

 • 097 from_Leh_to_Korzok

  Ladakh 097 from_Leh_to_Korzok

 • 017 Khardongla_pass_route

  Ladakh 017 Khardongla_pass_route

 • 001 Likir_Gompa

  Ladakh 001 Likir_Gompa

 • 072 Spituk_Monastery

  Ladakh 072 Spituk_Monastery

 • 031 Disket_Monastery_Nubra

  Ladakh 031 Disket_Monastery_Nubra

 • 045 Hunder_Dok

  Ladakh 045 Hunder_Dok

 • 102 Korzok_Monastery

  Ladakh 102 Korzok_Monastery

 • 033 Disket_Monastery_Nubra

  Ladakh 033 Disket_Monastery_Nubra

 • 062 Pangong_Lake

  Ladakh 062 Pangong_Lake

 • 074 Thiksey_Monastery

  Ladakh 074 Thiksey_Monastery

 • 019 Khardongla_pass_route

  Ladakh 019 Khardongla_pass_route

 • 064 Route_to_Pangong_Lake

  Ladakh 064 Route_to_Pangong_Lake

 • 131 Leh_Muslim_district

  Ladakh 131 Leh_Muslim_district

 • 034 Nubra_valley

  Ladakh 034 Nubra_valley

 • 054 Route_from_Nubra_to_Leh_via_Khardongla_pass

  Ladakh 054 Route_from_Nubra_to_Leh_via_Khardongla_pass

 • 061 Pangong_Lake

  Ladakh 061 Pangong_Lake

 • 049 Turtuk

  Ladakh 049 Turtuk

 • 087 Takthok

  Ladakh 087 Takthok

 • 011 Khaltse

  Ladakh 011 Khaltse

 • 132 Leh_Muslim_district

  Ladakh 132 Leh_Muslim_district

 • 096 from_Leh_to_Korzok

  Ladakh 096 from_Leh_to_Korzok

 • 078 Thiksey_Monastery

  Ladakh 078 Thiksey_Monastery

 • 066 Route_to_Pangong_Lake

  Ladakh 066 Route_to_Pangong_Lake

 • 042 Hunder_Dok

  Ladakh 042 Hunder_Dok

 • 046 Route_to_Turtuk

  Ladakh 046 Route_to_Turtuk

 • 082 Thiksey_Monastery

  Ladakh 082 Thiksey_Monastery

 • 068 Spituk_Monastery

  Ladakh 068 Spituk_Monastery

 • 071 Spituk_Monastery

  Ladakh 071 Spituk_Monastery

 • 020 Khardongla_pass_route

  Ladakh 020 Khardongla_pass_route

 • 101 Korzok_Monastery

  Ladakh 101 Korzok_Monastery

 • 008 Khaltse

  Ladakh 008 Khaltse

 • 075 Thiksey_Monastery

  Ladakh 075 Thiksey_Monastery

 • 106 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 106 Korzok_Nomad_Camp

 • 095 from_Leh_to_Korzok

  Ladakh 095 from_Leh_to_Korzok

 • 093 from_Leh_to_Korzok_flooding_on_the_route

  Ladakh 093 from_Leh_to_Korzok_flooding_on_the_route

 • 022 Khardongla_pass_route

  Ladakh 022 Khardongla_pass_route

 • 026 Nubra_valley

  Ladakh 026 Nubra_valley

 • 004 Likir_Gompa

  Ladakh 004 Likir_Gompa

 • 079 Thiksey_Monastery

  Ladakh 079 Thiksey_Monastery

 • 043 Hunder_Dok

  Ladakh 043 Hunder_Dok

 • 126 Tso_Kar_Lake_route

  Ladakh 126 Tso_Kar_Lake_route

 • 089 Takthok

  Ladakh 089 Takthok

 • 063 Route_to_Pangong_Lake

  Ladakh 063 Route_to_Pangong_Lake

 • 129 Leh_Town_Center

  Ladakh 129 Leh_Town_Center

 • 025 Nubra_valley

  Ladakh 025 Nubra_valley

 • 128 Naropa_Stupa

  Ladakh 128 Naropa_Stupa

 • 070 Spituk_Monastery

  Ladakh 070 Spituk_Monastery

 • 118 Korzok_Monastery_Festival

  Ladakh 118 Korzok_Monastery_Festival

 • 085 Takthok

  Ladakh 085 Takthok

 • 125 Tso_Kar_Lake

  Ladakh 125 Tso_Kar_Lake

 • 094 from_Leh_to_Korzok

  Ladakh 094 from_Leh_to_Korzok

 • 065 Route_to_Pangong_Lake

  Ladakh 065 Route_to_Pangong_Lake

 • 003 Likir_Gompa

  Ladakh 003 Likir_Gompa

 • 037 Nubra_valley

  Ladakh 037 Nubra_valley

 • 040 Hunder_Dok

  Ladakh 040 Hunder_Dok

 • 107 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 107 Korzok_Nomad_Camp

 • 080 Thiksey_Monastery

  Ladakh 080 Thiksey_Monastery

 • 124 Tso_Kar_Lake

  Ladakh 124 Tso_Kar_Lake

 • 111 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 111 Korzok_Nomad_Camp

 • 036 Nubra_valley

  Ladakh 036 Nubra_valley

 • 044 Hunder_Dok

  Ladakh 044 Hunder_Dok

 • 029 Dalai_Lama_Teaching_Disket_Monastery_Nubra

  Ladakh 029 Dalai_Lama_Teaching_Disket_Monastery_Nubra

 • 014 Khaltse

  Ladakh 014 Khaltse

 • 052 Panamik_route

  Ladakh 052 Panamik_route

 • 035 Nubra_valley

  Ladakh 035 Nubra_valley

 • 104 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 104 Korzok_Nomad_Camp

 • 002 Likir_Gompa

  Ladakh 002 Likir_Gompa

 • 028 Dalai_Lama_Teaching_Disket_Monastery_Nubra

  Ladakh 028 Dalai_Lama_Teaching_Disket_Monastery_Nubra

 • 115 Korzok_Nomad_Camp

  Ladakh 115 Korzok_Nomad_Camp

 • 121 Korzok_Tsomoriri_Lake

  Ladakh 121 Korzok_Tsomoriri_Lake

 • 051 Turtuk

  Ladakh 051 Turtuk

 • 010 Khaltse

  Ladakh 010 Khaltse

 • 048 Turtuk

  Ladakh 048 Turtuk

 • 090 Leh

  Ladakh 090 Leh

 • 084 Chemdey_Monastery

  Ladakh 084 Chemdey_Monastery

Ladakh - par les cols et les vallées
 • Ladakh festival au monastère de Karzok

 • 012 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 012 Korzok_Monastery_festival

 • 021 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 021 Korzok_Monastery_festival

 • 002 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 002 Korzok_Monastery_festival

 • 011 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 011 Korzok_Monastery_festival

 • 020 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 020 Korzok_Monastery_festival

 • 001 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 001 Korzok_Monastery_festival

 • 010 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 010 Korzok_Monastery_festival

 • 029 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 029 Korzok_Monastery_festival

 • 019 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 019 Korzok_Monastery_festival

 • 028 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 028 Korzok_Monastery_festival

 • 009 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 009 Korzok_Monastery_festival

 • 018 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 018 Korzok_Monastery_festival

 • 027 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 027 Korzok_Monastery_festival

 • 008 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 008 Korzok_Monastery_festival

 • 017 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 017 Korzok_Monastery_festival

 • 026 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 026 Korzok_Monastery_festival

 • 007 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 007 Korzok_Monastery_festival

 • 016 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 016 Korzok_Monastery_festival

 • 025 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 025 Korzok_Monastery_festival

 • 006 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 006 Korzok_Monastery_festival

 • 015 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 015 Korzok_Monastery_festival

 • 024 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 024 Korzok_Monastery_festival

 • 005 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 005 Korzok_Monastery_festival

 • 014 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 014 Korzok_Monastery_festival

 • 023 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 023 Korzok_Monastery_festival

 • 004 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 004 Korzok_Monastery_festival

 • 013 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 013 Korzok_Monastery_festival

 • 022 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 022 Korzok_Monastery_festival

 • 003 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 003 Korzok_Monastery_festival

 • 031 Korzok_Monastery_festival

  Ladakh festival au monastère de Karzok 031 Korzok_Monastery_festival

Festival au Monastère de Korzok (au bord du lac Tsomoriri)